Ο Καπετάνιος Κωνσταντίνος Μουνδρέας ή Μουνδραίος (1912)

Ενδιαφέρουσα είναι η δράση στη Λέσβο του ήρωα Μανιάτη οπλαρχηγού Κωνσταντίνου Μουνδραίου. Παραθέτω σχετικά τέσσερα κείμενα από δημοσιεύματα της τότε εφημερίδας του νησιού «Λαϊκός Αγών».

  • 1.- «Παρ’ ευυπολίπτων συμπολιτών αφιχθέντων εκ Πολιχνίτου πληροφορούμεθα τα εξής: Εις το επίνειον Πολυχνίτου Ελπίδα κατέφυγεν το ιστιοφόρον του καπετάν Κωνσταντίνου Μουνδραίου εκ Μάνης όστις είχεν αποβιβάση εις Γαβαθάν όρμον των Τελωνίων τον γενναίον οπλαρχηγόν Ευστράτιον Λαγίδην άλλοτε δράσαντα με ανταρτικά σώματα εν Σάμω. Διερχόμενον το πλοίον από το Σίγριον υπέστη σοβαράν επίθεσιν εκ μέρους των αυτόθι Τούρκων οι οποίοι διέτρησαν πλοίον και ιστία και εφόνευσαν δύο ναύτας του, καταγομένους εκ Κυδωνιών(«Λαϊκός Αγών», 14-11-1912).
  • 2.- Στις 4-12-1912 τα πλοία του ελληνικού στόλου «Εσπερία», «Αρκαδία», «Μυκάλη» και «Αθήναι» που είχαν αγκυροβολήσει στην παραλία της Πέτρας, προκειμένου να κανονιοβολήσουν από εκεί τις τουρκικές δυνάμεις του Κλαπάδου, δέχτηκαν ομαδικά πυρά από Τούρκους αντάρτες που είχαν οχυρωθεί σε σπίτια της παραλίας και σε γειτονικά υψώματα. Τα πλοία απάντησαν με βομβαρδισμό και τότε οι Τούρκοι αντάρτες λεηλάτησαν την Πέτρα, πυρπόλησαν αρκετά σπίτια και σκότωσαν πέντε Έλληνες πολίτες. Σύμφωνα με το παρακάτω δημοσίευμα: «Μετά τα τερατουργήματά των ταύτα οι Τούρκοι ετράπησαν εις τα κρυσφήγετά των και τα όρη. Οι κάτοικοι εν τούτοις της Πέτρας δεν ετόλμων να εξέλθουν των οικιών των, μέχρι της χθες, (σ.σ. 6-12-1912) ότε αναθαρρήσαντες κάπως εξήλθον τινές εξ αυτών και ανήλθον επί της “Εσπερίας” παρακαλούντες τον αρχηγόν της μοίρας (σ.σ. ναύαρχον Ιωάννην Δαμιανόν) να στείλη να παραλάβη όλους τους κατοίκους, οι οποίοι ήρχισαν συγκεντρούμενοι επί της παραλίας. Ήτο σπαραξικάρδιον τω όντι το θέαμα τόσων ατόμων πανικοβλήτων εκ των αγωνιωδών στιγμών τας οποίας διήλθον υπό την αιμοβαφή μάχαιρα των δημίων Τούρκων. Ο αρχηγός της μοίρας καμφθείς από τας ικεσίας των μεταβάντων προς αυτόν διέταξε να παραληφθώσιν όλοι οι κάτοικοι της Πέτρας επί του υπερωκεανείου “Αθήναι”, τουθ’ όπερ και εγένετο διά του πλοίου του Καπετάν Κώστα Μουνδρέα και της βενζινακάτου του κ. Θρασύβουλου Μελανδινού, ο οποίος και εν τη περιστάσει ταύτη έδειξε τα αισθήματα της αγνής αυτού φιλοπατρίας, συντελέσας εις την απαλλαγήν των Πετριανών από του τρόμου όστις τους είχεν καταλάβη. Περί τους χιλίους κατοίκους επεβιβάσθησαν επί του κολοσσιαίου υπερωκεανείου μας, και ήτο συγκινητική όντως η στιγμή τής επ’ αυτού ανόδου των Πετριανών, οίτινες μετά τας τρομεράς ημέρας τας οποίας διήλθον, μόλις επάτων επί του ελευθέρου εδάφους του απολυτρωτικού πλοίου, έκαμον το σημείον του σταυρού και ησπάζοντο την σημαίαν μας, λησμονούντες δε εν μιά στιγμή όλα τα δεινοπαθήματά των ηύχοντο εκ βάθους καρδίας διά την ταχείαν αποκάθαρσιν της νήσου μας από του Τουρκικού άγους.» («Λαϊκός Αγών», 8-12-1912).
  • 3.- «Μεγάλας εθνικάς υπηρεσίας καθ’ ά ευχαρίστως πληροφορούμεθα, εις την εκκαθάρισιν της νήσου μας υπό του Τουρκικού άγους παρέσχε και ο πλοίαρχος-αντάρτης κ. Κωνστ. Μουνδραίος, όστις με το ιστιοφόρον του εν Μολύβω και ιδία εν Πέτρα συνετέλεσε τα μέγιστα εις την αποτελεσματικήν δράσιν του στόλου μας, εις την διάσωσιν γυναικοπαίδων, εις την εξόντωσιν ή σύλληψιν των βασιβουζούκων επιδρομέων και εμπρηστών. Ο ίδιος με τους ναύτας του, ων οι πλείστοι Πλωμαρίται και με το πλοίον του μετέφερε τα γυναικόπαιδα Πέτρας επί του υπερωκεανείου “Αθήναι”, ο ίδιος βραδύτερον με τα παλληκάρια του συνετέλεσεν εις την καταδίωξιν και σύλληψιν βασιβουζούκων και στρατιωτών Τούρκων, τινάς των οποίων, 26 τον αριθμόν, ων ο εις εμπρηστής, μετέφερε προχθές με το πλοίον του και παρέδωκεν εις την ενταύθα διοίκησιν και ο ίδιος ήδη και πάλιν απήλθεν ίνα μεταφέρη και άλλους συλληφθέντας μεταξύ των οποίων είναι και ο κατακερματίσας χριστιανόν τινα εκ Πέτρας. Μετά των αιχμαλώτων προχθές ο κ. Μουνδραίος μετέφερεν ενταύθα και 68 σάκκους γαλέττας και 18 σκηνάς. Απονέμομεν όθεν τω γενναίω πλοιάρχω τον δίκαιον έπαινον.» («Λαϊκός Αγών», 15-12-1912)
  • 4.- «Εξακολουθεί η μεταφορά ενταύθα διαφόρων λαφύρων από του Τουρκικού στρατού. Χθες πάλιν αφίκετο το ιστιοφόρον του κ. Κ. Μουνδρέα κομίζον εκ Πέτρας 485 σακκία γαλέτας, 18 σακκιά ορύζης, 25 σίτου, 30 κριθής καί τινα φακής κ.λπ. Προς τούτοις και 199 κιβώτια σφαίρας Μάουζερ ήτοι 19 χιλ. τοιούτων.» («Λαϊκός Αγών», 25-12-1912).

Πηγή: http://www.emprosnet.gr/

Advertisements